Algemene voorwaarden

De hieronder vermelde regels en voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website Doorverwijzer.be. Elke bezoeker van de website is gebonden door deze regels en voorwaarden, en verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord.

Doorverwijzer.be behoudt zich het recht om op even welk tijdstip, zonder enige voorafgaande waarschuwing, de regels en voorwaarden betreffende de toegang en het gebruik van de website te wijzigen, zowel voor de gehele website of delen ervan.

Doelgroep

Deze website is bedoeld voor het Belgische publiek en de regels en voorwaarden zijn bijgevolg gebaseerd op de Belgische wetgeving. Bij het gebruik in andere landen, ligt de verantwoordelijkheid inzake het overeenkomen met de aldaar geldende wetgeving en standaarden volledig bij de gebruiker.

Doorverwijzer.be behoudt zich het recht bepaalde personen de toegang tot de website te ontzeggen, indien zij vindt dat die personen onrechtmatig gebruik maken van de website, zonder dat dit tot enige schadevergoeding kan leiden.

Aansprakelijkheid met betrekking tot de weergegeven informatie

De informatie opgenomen op deze website is zorgvuldig en te goeder trouw opgesteld.

Het gebruik van de inhoud van deze website gebeurt volledig op eigen risico van de gebruiker; Doorverwijzer.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de correctheid en volledigheid van de informatie op deze site, alsook voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Externe links

Het gebruik van externe links naar andere websites zijn enkel ter verduidelijking. Doorverwijzer.be is niet verantwoordelijk voor de inhoud en volledigheid van deze andere websites, en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Privacybeleid

Doorverwijzer.be hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie wordt gebruikt om communicatie met de gebruiker te voeren. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Doorverwijzer.be. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden. Uw gegevens zullen in geen geval publiekelijk getoond worden.

De patiëntgegevens die u invult bij het online maken van een afspraak worden niet in een database opgeslagen; deze worden enkel doorgemaild aan de bevoegde dienst. Andere gegevens worden wel opgeslagen en gebruikt voor statistiek-doeleinden.

Conform de wet van 08/12/1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer beschikt de gebruiker over het wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van uw identiteit (dmv een kopie van uw identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Doorverwijzer.be gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Doorverwijzer.be kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype of IP-adres, het besturingssysteem dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Uw bezoek aan deze website wordt bijgehouden door middel van cookies. De informatie die wij via deze cookies verzamelen, wordt door Doorverwijzer.be gebruikt om de website gebruiksvriendelijker te maken, en te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. De gegevens zullen niet herleidbaar tot individuele computers aan andere partijen worden verschaft. Indien u niet wilt dat cookies worden gebruikt, dient u deze functionaliteit in uw internet browser uit te zetten.

Intellectuele eigendomsrechten

De informatie op deze website is auteursrechterlijk beschermd. De website (met inbegrip van de scripten en het ontwerp) en zijn inhoud (logo's, teksten, beelden, figuren, merken) zijn het eigendom van Doorverwijzer.be, of de rechthoudende derden. Het kopiëren of gebruiken ervan is verboden tenzij na expliciete, geschreven toelating van Doorverwijzer.be.

Doorverwijzer.be draagt niettemin geen enkele aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van informatie op haar website die mogelijks een inbreuk zouden plegen op intellectuele rechten van derden. Partijen die menen dat hun intellectuele rechten werden geschonden door een niet toegelaten gebruik van hun werk op deze website, worden vriendelijk uitgenodigd hiervan ten spoedigste Doorverwijzer.be in kennis te stellen, welke alsdan het nodige zal doen om het inbreukmakend materiaal minstens tijdelijk van de website te verwijderen.

Recht

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site: overtreders van deze regels en voorwaarden zullen vervolgd worden op basis van de Belgische wetgeving. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd.

Contactgegevens

Algemeen Ziekenhuis Sint-Elisabeth
Dienst Orthopedie, Traumatologie & Fysiotherapie
t.a.v. "doorverwijzer.be"
Nederrij 133
B-2200 Herentals
Telefoon: 014/24.61.11
Fax: 014/24.61.26
info@doorverwijzer.be